İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

1. Genel

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“Başvuru Sahibi” veya “İlgili Kişi”), KVKK’nın 11. maddesinde kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenmişse bunları talep etmek, verinin muhtevasının eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini, hukuka aykırı olması halinde ise silinmesini, yok edilmesini ve buna göre yapılacak işlemlerin verilerin açıklandığı üçüncü kişilere bildirmesini ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararlarının giderilmesine ilişkin talepte bulunma hakkı düzenlenmiştir.

KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu sıfatıyla Averd Teknoloji Limited Şirketi ’ne, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin taleplerinizi iletmeniz gerekmektedir. Talepleriniz Veri Sorumlusuna Başvuru ve Usul Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 6. maddesi uyarınca, tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Tebliğ’in 7. maddesi gereğince ücret alınabilir.

2. Başvuru Yöntemi

 • Posta Yoluyla veya Şahsen Başvuru: Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ile kimliğinizi gösterir belgelerle birlikte Averd Teknoloji Limited Şirketi ’nin, “TEKNOPARK ANKARA, İVEDİKOSB MAH. 2224 CAD. NO: 1/116 YENİMAHALLE/ ANKARA” adresine bizzat veya posta yoluyla başvuru yapabilirsiniz.
 • Noter kanalıyla veya hukuken geçerli ve kimliği doğrulama imkânı sağlayan yöntemlerle de başvuru yapılabilirsiniz. Başvurularda yukarıda belirtilen hususlara ilgili yöntem imkân verdiği ölçüde uyulması, başvurunun kısa sürede sonuçlanma ihtimalini arttıracağı için tavsiye edilir.
 • Şirketimize önceden bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@averdtech.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı :

Uyruk :

☐ Türkiye ☐ Diğer: (lütfen belirtiniz)

TCKN veya Pasaport No / Yabancı Kimlik No :

Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi :

Elektronik posta adresi :

Telefon No / Faks No :

Averd Teknoloji Limited Şirketi ile olan ilişkiniz.

 • Şirket çalışanı / Eski çalışan-Çalıştığı yıllar :
 • Çalışan adayı (İş Başvurusu Yaptım) Başvuru tarihi (Başvurunun nereye yapıldığı ve varsa ek açıklama):
 • Ziyaretçi Açıklama :
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı :
 • Ürün veya Hizmet Tedarik Eden Kişi :
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi :
 • Yetkili Şirket Acentesi / Eski Acente (Acentelik Tarihi) :
 • Diğer Açıklama :

BAŞVURU İÇERİĞİ

Başvuru Yapılan Veri Sorumlusu:   Averd Teknoloji Limited Şirketi “TEKNOPARK ANKARA, İVEDİKOSB MAH. 2224 CAD. NO: 1/116 YENİMAHALLE/ ANKARA”

Başvuru Kapsamında İletilecek Talep Konusu

 1. Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.
 2. Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum.
 3. Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.
 4. Kişisel verilerimin yurt içi veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması söz konusu ise, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.
 5. Kanunen öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini veya anonimleştirilmesini istiyorum.
 6. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olduğunu düşünüyorum ve  bunların düzeltilmesini istiyorum.
 7. Talebim üzerine kişisel verilerimde değişiklik yapılması halinde, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bunun bildirilmesini istiyorum.
 8. Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz ediyorum.
 9. Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

AÇIKLAMALAR:

6-8-9 numaralı talepler seçilmişse, başvurunuza eksiksiz şekilde yanıt verilebilmesi için başvuru kapsamının belirli, açık ve anlaşılabilir olması gerekmektedir.

 

EKLER:

Ekte bilgi ve belge paylaşıyorsanız lütfen belirtiniz

 

Başvurunuza Cevap Yöntemi

 • Başvuru sonucunun, posta aracılığı ile tebligata esas yerleşim yeri / iş yeri adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Başvuru formunda belirttiğim elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Elden şahsen veya vekilim* aracılığıyla teslim almak istiyorum.

(*Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu; taleplerinize doğru, eksiksiz şekilde ve kanunda belirtilen sürede cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Veri sorumlusu olarak yetkisiz kişilerin başvuruda bulunarak kişisel verilere yetkisiz şekilde erişmesini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkımızı saklı tutarız. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması, yanlış/yanıltıcı bilgilerle ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuz reddedilerek, usulsüz işlem yapan kişi hakkında yasal yollara başvurulacaktır.

Tarih                                                  :

Başvuru Sahibi Adı Soyadı             :

İmza                                                  :

Başvuru sahibiyle ilişkinize ilişkin bilgiler ve/veya yetkinizi gösteren vekaletname, nüfus kayıt örneği ya da ilgili belgeyi başvurunuza ekleyerek gönderiniz.

İlgili Kişi Başvuru Formunu indirmek için lütfen tıklayınız.