Kişisel veri kavramı ile özel nitelikli kişisel veri kavramları karıştırılmaktadır. Bu yazımızda söz konusu iki kavramı detaylandıracağız.

Kişisel Veri - Özel Nitelikli Kişisel Veri Ayrımı

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir, gerçek kişiye ilişkin, her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Bu anlamda bir gerçek kişinin; adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Kanun kişisel verilerin neler olabileceği ile ilgili bir sınırlama yapmamıştır. Kişisel veri tanımına girebilecek her türlü bilgi ile bu kapsam ve örnekler genişletilebilir. Örneğin; özgeçmiş, bordro, fatura, banka dekontları, kredi kartı ekstreleri, nüfus cüzdanı fotokopileri gibi belgeler ve mektup, davet yazıları gibi yazılar/kayıtlar içinde yer alan veriler de kişisel veri olarak addedilebilir. Önemli olan her somut olayda söz konusu verinin kişiyi tanımlayabilme yeteneğinin ortaya konulmasıdır. Diğer taraftan bir şirkete ilişkin veriler (şirketin ticaret unvanı ve adresi vs.), gerçek kişiye ilişkin olmaması nedeniyle kişisel veri kapsamında değildir.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Özel nitelikli kişisel veriler, başkaları tarafından öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olabilmesine veya ayrımcılığa maruz kalabilmesine neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Kanunda, özel nitelikli kişisel verilerin neler olduğu tek tek sayılmıştır. Bu nedenle özel nitelikli kişisel veriler, kişisel verilerin aksine genişletilemez. Bu veriler; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı (fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü veri – tahlil, hastalık safahatı, kullandığı ilaçlar vs.), cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler